2018 Award

Olga Tzortzakaki

Title: Flying over a greek city: biodiversity response to urbanization
Authors: Tzortzakaki O., Kati V., Papadatou E., Panitsa M., Giokas S.
Conference: 9th Panhellenic Congress of Ecology(Heraklion, 4-7 October 2018)
Evaluating Committee: A. Kallimanis, A. Parmakelis, T. Petanidou

2016 Award

Anna Mastrogianni

Title: Ecology, distribution and genetic diversity of the relict species Aesculus hippocastanum in Greece
Authors: A. Mastrogianni, A.D. Drouzas, A.C. Papageorgiou, A. Tsiroukis, I. Tsiripidis
Conference: 8th Panhellenic Congress of Ecology (Thessaloniki, 20-23 October 2016)
Evaluating Committee: S. Giokas, M. Argyropoulou, E. Levizou

2014 Award

Emmanuella Karameta

Title: Morphological differentiation of characters of the hardun’s (Stellagama stellio) head: the influence of the environment.
Authors: Emmanuella Karameta, Spyros Sfenthourakis, Antony Herrel, Panagiotis Pafilis.
Conference: 7th Panhellenic Congress of Ecology (Mytilene, 9-12 October 2014).
Evaluating Committee: J. Pantis, M. Arianoutsou, P.G. Dimitrakopoulos