Ψήφισμα

Η Ελληνική Οικολογική Εταιρεία, ως καθ’ ύλην αρμόδια επιστημονική εταιρεία σε θέματα βιοποικιλότητας και προστατευόμενων περιοχών,

Εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της από την αδυναμία της πολιτείας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει σε σχέση με την ευρωπαϊκή οδηγία 92/43 EOK για τους οικοτόπους, η οποία βαίνει παράλληλα με την αδυναμία της να απορροφήσει και να αξιοποιήσει τους διαθέσιμους προς τούτο Ευρωπαϊκούς πόρους.

Κρίνει ότι δεν αποτελούν προτεραιότητα σε αυτό το στάδιο οι επιχειρούμενες συγχωνεύσεις και καταργήσεις των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, αφού δεν πρόκειται να θεραπεύσουν καμιά δυσλειτουργία ούτε να συμβάλουν σε αποτελεσματική διατήρηση της βιοποικιλότητας, αλλά αντίθετα μπορεί να οδηγήσουν σε νέα προβλήματα.

Κρίνει, αντίθετα, ότι προτεραιότητα για την πολιτεία θα πρέπει να είναι η ολοκλήρωση του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών που ισοδυναμεί με

  1. άμεση ανεύρεση σχήματος διαχείρισης για την πλειονότητα (70%) των προστατευόμενων περιοχών της χώρας που δεν υπάγονται σε φορέα διαχείρισης, οι οποίες συνεχίζουν να παραμένουν ακυβέρνητες και μάλιστα κάτω από τις ιδιαίτερα δυσμενείς για τη χώρα και το περιβάλλον της συνθήκες,
  2. επιτάχυνση των διαδικασιών για εφαρμογή λειτουργικών και αποτελεσματικών συστημάτων παρακολούθησης των φυσικών οικοτόπων και των ειδών άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας ώστε να γνωρίζει επιτέλους η χώρα τι ακριβώς διαθέτει, αλλά και να είναι σε θέση να εκπονήσει την έκθεση εφαρμογής της οδηγίας για τους οικοτόπους για την εξαετία 2007-2012, ως οφείλει,
  3. καθορισμό στόχων, προτεραιοτήτων και μέτρων διαχείρισης, που ιδιαίτερα για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 η χώρα όφειλε να είχε ήδη ολοκληρώσει, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της,
  4. προσφορά κάθε αναγκαίας πολιτικής και διοικητικής υποστήριξης στους φορείς διαχείρισης ώστε να επιτελέσουν το έργο τους και
  5. απαίτηση από τις αρμόδιες αρχές και τα σώματα ασφαλείας να ασκήσουν αποτελεσματική φύλαξη των προστατευόμενων περιοχών και προστασία της βιοποικιλότητας, σύμφωνα με τους νόμους, όπως και τις συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα.

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών, η Ελληνική Οικολογική Εταιρεία είναι διατεθειμένη να προσφέρει κάθε υποστήριξη, επιστημονική και τεχνική, σε όλα τα θέματα που εντάσσονται στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της, για την υλοποίηση των ως άνω στόχων.

Το κείμενο αυτό αποτελεί ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας στο πλαίσιο του 6ου Πανελληνίου συνεδρίου της.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ψήφισμα σε ηλεκτρονική μορφή εδώ.