Καταστατικό

Άρθρο 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΙ

Ιδρύεται επιστημονικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – HELLENIC ECOLOGICAL SOCIETY» με έδρα την Θεσσαλονίκη και με σκοπούς:

 1. Την έρευνα, μελέτη και εκλαΐκευση θεμάτων Οικολογίας και Διατηρήσεως Φυσικού Περιβάλλοντος.
 2. Την κατοχύρωση και προώθηση των συμφερόντων των μελών του, καθώς και την καλλιέργεια της συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ τους.
 3. Τη δημόσια παρέμβαση και διατύπωση έγκυρων απόψεων σε Προβλήματα Περιβάλλοντος με στόχο την καλύτερη διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος του Ελληνικού χώρου.
 4. Τη διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων και συζητήσεων για την Οικολογία και το Φυσικό Περιβάλλον.
 5. Την έκδοση συγγραμμάτων, περιοδικών και μελετών για την Οικολογία και το Φυσικό Περιβάλλον.
 6. Την παροχή συμβουλών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για θέματα οικολογίας και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Άρθρο 2: ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΣΚΟΠΩΝ

Τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών του άρθρου 1 είναι:

 1. Η ατομική και συλλογική συμμετοχή-συνδρομή των μελών της Ένωσης.
 2. Η συνεργασία με επιστημονικά σωματεία και η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, επιτροπές κ.τ.λ.
 3. Η οργάνωση μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, η ίδρυση βιβλιοθήκης, οι δημοσιεύσεις και εκδόσεις.
 4. Οι παραστάσεις στους αρμόδιους φορείς και η υποβολή υπομνημάτων.
 5. Κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο μέσο.

Άρθρο 3: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ως τακτικά μέλη της Ένωσης μπορούν να εγγραφούν:

Όσοι έχουν τεκμηριωμένη επιστημονική δραστηριότητα σε θέματα Οικολογίας και Διατήρησης του Φυσικού Περιβάλλοντος.

Άρθρο 4: ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Μπορούν να ονομαστούν επίτιμα μέλη της Ένωσης, Έλληνες ή αλλοδαποί που έχουν συμβάλλει στην ανάπτυξη της Οικολογικής έρευνας ή στην προώθηση και αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με το Φυσικό Περιβάλλον. Τα επίτιμα μέλη συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Ένωσης, αλλά δεν εκλέγονται ούτε ψηφίζουν.

Άρθρο 5: ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Για την εγγραφή τακτικού μέλους απαιτείται η συμπλήρωση αίτησης και η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέχεται ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση εγγραφής μέσα στις δύο επόμενες συνεδριάσεις του. Αν η αίτηση απορριφθεί από το Δ.Σ. μπορεί να γίνει προσφυγή στην επόμενη Γενική Συνέλευση. Η ονομασία του επίτιμου μέλους γίνεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή 3 μελών και έγκριση από την Γ.Σ.

Άρθρο 6: ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Διαγραφή τακτικού ή επίτιμου μέλους πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις:

 1. Ύστερα από έγγραφη παραίτησή του που υποβάλλεται στο Δ.Σ.
 2. Με απόφαση της Γ.Σ. αν το μέλος παραβαίνει τους όρους του Καταστατικού, δεν διαθέτει τα απαραίτητα από το Καταστατικό προσόντα ή προσβάλλει με τις ενέργειές του το κύρος της Ένωσης. Για την παραπάνω απόφαση απαιτείται γραπτή κοινοποίηση προς τον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τη Γ.Σ. Η επανεγγραφή μέλους που διαγράφηκε γίνεται με απόφαση Γ.Σ.

Άρθρο 7: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Κάθε τακτικό μέλος έχει υποχρέωση:

 1. Να καταβάλει την ετήσια συνδρομή και τις ενδεχόμενες έκτακτες εισφορές.
 2. Να τηρεί τις διατάξεις του Καταστατικού.
 3. Να προσφέρει δωρεάν – αμισθί τις υπηρεσίες του στην Ένωση, να συμβάλει στην ευόδωση των σκοπών της και να εφαρμόζει τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ.

Άρθρο 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Κάθε τακτικό μέλος έχει δικαίωμα:

 1. Εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει να ψηφίζει στη Γ.Σ., να εκλέγει και να εκλέγεται.
 2. Να παίρνει μέρος στις συγκαλούμενες Γ.Σ., να ελέγχει τα όργανα του σωματείου και να συμμετέχει στις δραστηριότητες της Ένωσης.

Άρθρο 9: ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Οι πόροι της Ένωσης προέρχονται από:

 1. Τις τακτικές συνδρομές των μελών.
 2. Τις έκτακτες εισφορές.
 3. Έσοδα από οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων
 4. Κάθε είδους δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες.

Τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης ορίζονται από τον προϋπολογισμό που εγκρίνει η Γ.Σ. Η τακτική ετήσια συνδρομή των μελών ορίζεται κατ’ αρχήν σε ευρώ 20 και μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γ.Σ. Οι έκτακτες εισφορές ορίζονται με απόφαση της Γ.Σ.

Άρθρο 10: ΟΡΓΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η Ένωση έχει ως όργανα λειτουργίας της:

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).
 2. Τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.).
 3. Την Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).

Άρθρο 11: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Ένωση διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από έναν Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο, έναν Γεν. Γραμματέα, έναν Ταμία και ένα Μέλος-Σύμβουλο, εκλέγεται από την τακτική Γ.Σ. και αποτελείται από τακτικά μέλη. Οι μη εκλεγέντες υποψήφιοι θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. κατά σειρά σταυρών προτίμησης. Η θητεία του Δ.Σ. διαρκεί δύο χρόνια εκτός από την περίπτωση ψήφισης πρότασης μομφής, που μπορεί να γίνει από Γ.Σ. που συγκαλείται γι’ αυτό το σκοπό. Στην περίπτωση αυτή η ίδια Γ.Σ. εκλέγει νέο Δ.Σ. με θητεία μέχρι την επόμενη τακτική Γ.Σ. Το νέο Δ.Σ. συνέρχεται μέσα σε 15 μέρες από την εκλογή του υπό την προεδρία του υποψήφιου που πλειοψήφησε και εκλέγει τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα, Ταμία και Μέλος-Σύμβουλο. Στην πρώτη συνεδρίαση καλείται το απερχόμενο Δ.Σ. για να παραδώσει στο νέο Δ.Σ. τα κλειδιά, τη σφραγίδα, το αρχείο, τα βιβλία και την περιουσία της Ένωσης με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.

Άρθρο 12: ΠΑΥΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.

Ένα μέλος του Δ.Σ. θεωρείται ότι χάνει την ιδιότητά του αυτή:

 1. Αν υποβάλει έγγραφη παραίτηση.
 2. Αν απουσιάζει αδικαιολόγητα σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. Την απόφαση παίρνει το Δ.Σ. και το ενδιαφερόμενο μέλος μπορεί να προσφύγει στην επόμενη Γ.Σ..
 3. Αν αποβάλει την ιδιότητα του μέλους της Ένωσης.

Τη θέση του μέλους που παραιτήθηκε καταλαμβάνει το πρώτο επιλαχόν αναπληρωματικό μέλος. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό για οποιοδήποτε λόγο, προκηρύσσονται εκλογές για τη συμπλήρωση του Δ.Σ. μέσα σε δύο μήνες ενώ στο μεταξύ διάστημα το Δ.Σ. λειτουργεί με μειωμένη σύνθεση.

Όσον αφορά δε την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης του μέλους που παραιτήθηκε, ήτοι του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα, Ταμία ή Μέλους-Συμβούλου, η αντίστοιχη θέση συμπληρώνεται ανάλογα από οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., κατόπιν νέας μεταξύ τους ψηφοφορίας.

Άρθρο 13: ΣΥΓΚΛΙΣΗ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο με πρόσκληση που ορίζει το χώρο, το χρόνο και τα θέματα της συνεδρίασης τακτικά κάθε δύο μήνες και έκτακτα αν παραστεί ανάγκη.

Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλεί το Δ.Σ. εφόσον το ζητήσουν 2 τουλάχιστον μέλη του που θα αναφέρουν και το θέμα σύγκλησης. Το Δ.Σ. είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τρία τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία με φανερή ψηφοφορία, εκτός από ειδικές περιπτώσεις που το Δ.Σ. αποφασίζει για μυστική ψηφοφορία. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση αν δεν υπερψηφιστεί από τρία τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. γράφονται σε βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.

Άρθρο 14: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

 1. Διοικεί την Ένωση
 2. Υλοποιεί τις αποφάσεις των Γ.Σ.
 3. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης.
 4. Συντάσσει τον προϋπολογισμό, προγραμματισμό και απολογισμό και λογοδοτεί στις Γ.Σ.
 5. Συγκροτεί επιτροπές από τα τακτικά και επίτιμα μέλη για τη μελέτη και προώθηση διαφόρων ζητημάτων. Οι εισηγήσεις των επιτροπών υποβάλλονται για έγκριση στο Δ.Σ.
 6. Εκπροσωπεί την Ένωση στις δημόσιες σχέσεις και συνεργασίες με άλλους φορείς.

Άρθρο 15: ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Δ.Σ. τηρεί τα εξής βιβλία:

 1. Μητρώο μελών με το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, το επάγγελμα και την ημερομηνία εγγραφής του κάθε μέλους.
 2. Βιβλία Πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ.
 3. Βιβλίο Ταμείου εισπράξεων και πληρωμών.

Κάθε μέλος της Ένωσης έχει δικαίωμα να λάβει γνώση όλων των στοιχείων των βιβλίων.

Άρθρο 16: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα μαζί με τον Ταμία. Μαζί με τον Γεν. Γραμματέα υπογράφει τα έγγραφα και την αλληλογραφία της Ένωσης και εκπροσωπεί την Ένωση σε κάθε Αρχή (Δικαστική, Διοικητική κλπ) ή άλλο πρόσωπο. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 17: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται, καθώς και αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

Άρθρο 18: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γεν. Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. και, αν χρειάζεται, της Ένωσης πάνω στα τρέχοντα θέματα, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί τα βιβλία εκτός από το Ταμείο καθώς και τη σφραγίδα της Ένωσης.

Άρθρο 19: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας έχει την ευθύνη των οικονομικών της Ένωσης. Ενεργεί τις εισπράξεις με διπλότυπο εισπράξεων και τις πληρωμές με εντάλματα πληρωμής που εγκρίνονται από το Δ.Σ. και προσυπογράφονται από τον Πρόεδρο. Τηρεί τα διαχειριστικά βιβλία που προβλέπει ο Νόμος. Συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον οικονομικό απολογισμό. Ενημερώνει το Δ.Σ. για την οικονομική κατάσταση της Ένωσης. Από τα χρήματα που διαχειρίζεται καταθέτει κάθε ποσό πέρα από 60,00 Ευρώ σε Τράπεζα για λογαριασμό της Ένωσης.

Άρθρο 20: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μαζί με το Δ.Σ. εκλέγεται από την Τακτική Γ.Σ. τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) με δύο αναπληρωματικά μέλη. Η Ε.Ε. ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. και υποβάλλει έκθεση στη Γ.Σ. Σε περίπτωση οικονομικής ανωμαλίας συγκαλεί έκτακτη Γ.Σ. για να αποφανθεί πάνω στο θέμα.

Άρθρο 21: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης, δια της οποίας εκδηλώνεται η βούληση-θέληση των μελών. Συνέρχεται τακτικά δια του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα μια φορά κάθε δύο χρόνια, δυνάμει ατομικών προσκλήσεων, είτε δια συμβατικής αλληλογραφίας, είτε δια ηλεκτρονικής ή με ανάρτηση έγγραφης γενικής πρόσκλησης-ανακοίνωσης στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Σωματείου, δέκα (10) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα, σε αμφότερες δε τις περιπτώσεις γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως, καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Έκτακτη Γ.Σ. μπορεί να συγκληθεί από το Δ.Σ., την Ελεγκτική Επιτροπή ή μετά από αίτηση του ¼ των εγγεγραμμένων μελών προς το Δ.Σ. Η σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. γίνεται με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη που ανακοινώνεται στα μέλη μαζί με τον τόπο και το χρόνο της συγκέντρωσης τουλάχιστον 15 μέρες πριν τη σύγκληση. Μετά την ανακοίνωση αυτή κανένα σημαντικό θέμα δεν μπορεί να προστεθεί στην ημερήσια διάταξη. Η Γ.Σ. θεωρείται ότι έχει απαρτία αν παρευρίσκονται τα μισά συν ένα από τα τακτικά ταμειακώς εντάξει μέλη. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. συγκαλείται μετά μία βδομάδα στον ίδιο χώρο και χρόνο και με την ίδια ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι έχει απαρτία αν παρευρίσκονται τουλάχιστον 10 τακτικά ταμειακώς εντάξει μέλη. Τη συζήτηση στη Γ.Σ. διευθύνει ο Πρόεδρος της Γ.Σ. που εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία κατά την έναρξη της διαδικασίας. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση της ημερήσιας διάταξης και την ομαλή διεξαγωγή της συνέλευσης. Πρόταση μομφής κατά του Πρόεδρου της Γ.Σ. εγκρίνεται με απλή πλειοψηφία, οπότε επακολουθεί εκλογή νέου Προέδρου.

Στην τακτική Γ.Σ. παρουσιάζεται ο απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ., γίνεται ο προγραμματισμός των επόμενων χρόνων και οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και της Ε.Ε.

Οι αποφάσεις στη Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τακτικών ταμειακώς εντάξει μελών, εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στο καταστατικό.

Η ψηφοφορία είναι φανερή εκτός από τις εξής περιπτώσεις: εκλογή Δ.Σ. και Ε.Ε., προτάσεις μομφής και προσωπικά ζητήματα.

Στις Γ.Σ. μετέχουν αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Συλλόγου. Σε περίπτωση κωλύματος, ένα μέλος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από ένα τακτικό μέλος του Συλλόγου εφοδιασμένο με γραπτή εξουσιοδότηση. Το εξουσιοδοτημένο μέλος ασκεί όλα τα δικαιώματα του απόντος εκτός από το δικαίωμα εκλογής του νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. το οποίο όμως μπορεί να ασκηθεί και από το ίδιο το απόν μέλος δια αλληλογραφίας (είτε συμβατικής είτε ηλεκτρονικής). Στη Γ.Σ. τηρούνται πρακτικά από Γραμματέα που εκλέγεται από τη Γ.Σ. Τα πρακτικά επικυρώνονται με την υπογραφή του Προέδρου και του Γραμματέα της Γ.Σ., του Προέδρου, Γεν. Γραμματέα και Ταμία της Ένωσης.

Άρθρο 22: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. γίνονται κάθε δύο χρόνια, μέσα σε 5-10 ημέρες μετά την τακτική Γ.Σ. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από 3 τακτικά μέλη που εκλέγονται στη Γ.Σ., και εποπτεύει για την κανονική διεξαγωγή των εκλογών. Η Εφορευτική Επιτροπή δέχεται υποψηφιότητες μέχρι το τέλος της τακτικής Γ.Σ. και στη συνέχει ανακοινώνει τον κατάλογο των υποψηφίων καθώς και τον τόπο και χρόνο των εκλογών. Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει και ελέγχει την κάλπη και τον κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας που διαρκεί από την 9η μέχρι την 14η ώρα, εκτός αν χρειασθεί να παραταθεί. Τα μέλη μπορούν να ψηφίζουν και δια αλληλογραφίας (είτε συμβατική είτε ηλεκτρονική) μέσα στο διάστημα που ορίζεται από τη Γ.Σ. Η Εφορευτική Επιτροπή αποφαίνεται με πλειοψηφία για τις ενστάσεις που τυχόν υποβάλλονται, διενεργεί τη διαλογή των ψήφων, ανακοινώνει τα αποτελέσματα και συντάσσει το πρακτικό των εκλογών.

Άρθρο 23: ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να προτιμήσει 1-5 από τα ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Σ. και 1-3 από τα ονόματα των υποψηφίων για την Ε.Ε. που υπάρχουν στο ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι επιλαχόντες της εκλογής αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. αντίστοιχα.

Άρθρο 24: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να γίνει μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή του ¼ των εγγεγραμμένων μελών για σύγκληση Γ.Σ. στην ημερήσια διάταξη της οποία περιλαμβάνεται αυτό το θέμα. Για να ληφθεί απόφαση τροποποίησης απαιτείται απαρτία ½ των εγγεγραμμένων τακτικών μελών της Ένωσης, η δε απόφαση θα ληφθεί με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

Άρθρο 25: ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η Ένωση διαλύεται με απόφαση Γ.Σ. και απαιτείται παρουσία του ½ τουλάχιστον των μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Επίσης η Ένωση διαλύεται αν τα τακτικά μέλη ελαττωθούν σε λιγότερο από δέκα. Η περιουσία της Ένωσης που απομένει μετά την οικονομική εκκαθάριση περιέρχεται όπου αποφασίσουν τα εναπομείναντα μέλη.

Άρθρο 26: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με απόφαση της Γ.Σ. η Ένωση μπορεί να προχωρήσει σε ευρύτερο σύνδεσμό ή ομοσπονδία με στόχο την αποτελεσματικότερη προώθηση κοινών σκοπών και συμφερόντων.

Άρθρο 27: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατά την ιδρυτική Συνέλευση του Σωματείου και μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού από τα ιδρυτικά μέλη, εκλέγεται προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο αποκλειστικά από ιδρυτικά μέλη.

Στα μέλη του Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται από τα ιδρυτικά μέλη η ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την έγκριση του παρόντος Καταστατικού από το αρμόδιο Μον. Πρωτ. Θεσ/νικης, την εγγραφή του στο βιβλίο των Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και την πραγματοποίηση γενικά όλων των απαραίτητων δημοσιεύσεων, κοινοποιήσεων και ενεργειών για να αποκτήσει το υπό αναγνώριση Σωματείο νομική προσωπικότητα.

Μέσα σε δύο (2) μήνες από την εγγραφή του Καταστατικού στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μελών για ανάδειξη του πρώτου τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου και των υπόλοιπων οργάνων του Σωματείου.

Άρθρο 28: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κάθε ζήτημα, το οποίο δεν προβλέπεται από το Καταστατικό ρυθμίζεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή των Ειδικών Νόμων περί Σωματείων.

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι οκτώ (28) άρθρα εγκρίνεται σήμερα από τα ιδρυτικά μέλη στη Θεσσαλονίκη και υπογράφεται ως εξής:

Θεσσαλονίκη, 15 Νοεμβρίου 2006

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

(Ακολουθούν 26 ονόματα)

Το Καταστατικό εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στις 01/02/2008