Περιβαλλοντική Νομοθεσία

  • Νόµος 2204/1994 (ΦΕΚ59, Α’): Κύρωση Σύµβασης για τη βιολογική ποικιλότητα.
  • Νόμος 3937/2011 (ΦΕΚ 60). Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις.
  • Υπουργική Απόφαση 40332/2014 (ΦΕΚ 2383). Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014−2029 και Σχεδίου Δράσης πενταετούς διάρκειας.

  • ΟΔΗΓΙΑ 92/43/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.
  • Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (79/409/ΕΟΚ).
  • Ο∆ΗΓΙΑ 2003/4/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιανουαρίου 2003 για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συµβουλίου.

  • Νόμος 3044/2002 (ΦΕΚ 197). Άρθρο 13 (Σύσταση Φορέων Διαχείρισης).
  • Νόμος 3851/2010 (ΦΕΚ 85). Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.