2006: 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας

Ιωάννινα, 16-19 Νοεμβρίου, 2006

"Οικολογία και Διατήρηση Βιοποικιλότητας"

Πρακτικά Συνεδρίου